تولید نخ های حجیم


در تولید نخ های حجیم دو دسته الیاف از لحاظ ساختمان با یکدیگر متفاوت می باشند و به همین علت در هنگام اعمال حرارت از خودجمع شدگی های متفاوتی استفاده می کنیم. حداقل اختلاف در جمع شدگی باید 20 درصد باشد که این الیاف می تواند همجنس و یا غیرهمجنس باشد.
دسته الیافی که کاهش طول پیدا می کند مغز نخرا تشکیل داده و آت دسته که باقی می ماند حجم نخ را بوجود می آورد. روش های ریسیدن و مخلوط کردن آنها متفاوت بوده و می توان از روش های ریسندگی سیستم پنبه ای فاستونی و یا روش تبدیل تاو به تاپس عملیات حرارت دادن می تواند بصورت جداگانه و یا در حین یکی از عملیات تکمیلی باشد در کارخانجاتی که به تولید نخ های حجیم می پردازند عملیات حجیم کردن بخش انتهای کار بوده و محصول بصورت بوبین بفروش می رسد.