(ماشین تمام تاب (رینگ


از این ماشین به منظور تولید نخ با مشخصات مورد نظر از قبیل استحکام، ضخامت و تاب استفاده می شود. در ماشین تمام تاب بوبین های بدست آمده از ماشین نیم تاب (فلایر) به عنوان خوراک مورد استفاده قرار گرفته و تبدیل به نخ می گردند. بنابراین کار ماشین تمام تاب یا رینگ تبدیل نیمچه نخ به نخ تابیده است که با توجه به نوع لیاف و کاربرد آن، کشیده و تابیده می شود تا نخی با نمره ی مورد نظر بدست آید.
بطور کلی اعمالی که در ماشین تمام تاب انجام می شود به قرار زیر است:
الف: کشیدن و نازک تر کردن نیمچه نخ تا حدود مورد نظر
ب: تاب دادن نخ
ج: پیچیدن نخ حاصل به روی ماسوره یا قرقره