چندلاکنی و تابندگی


برای تولید برخی از پارچه های مصارف خانگی یا صنعتی مانند بارانی، نمدی، تسمه ها و همین نخ های دوزندگی و سایر کالاهای نساجی، نخ محکم و یکنواخت خاصی مورد نیاز است. برای این مصارف به تابندگی نخ نیاز است. نخ تابیده، از دولاتابی دو یا چند نخ یک لا، تهیه می شود.
نخ تابیده در مقایسه با نخ یک لای با چگالی برابر از استحکام و یکنواختی بیشتری برخوردار است و سطح آن نیز صافتر است چون نخ های یک لا به یکدیگر فشرده شده اند. اتصال بین الیاف مجزا کمتر است و هنگام گسیختگی نخ تعداد الیاف بیشتری با هم پاره می شود. یکنواختی در اثر چندلاکنی دو یا چند نخ، و روی هم قرار گرفتن محل های ضخیم و نازک نخ های تابیده بهبود می یابد.