(گیل باکس (پاساژ


از ماشین گیل باکس در سیستم ریسندگی فاستونی و نیمه فاستونی استتفاده می شود و کاربردی در سیستم پشمی ندارد، چون در این ماشین ایاف از یک میدان گیل عبور می کنند، اصطلاحاً به این ماشین گیل باکس گفته می شود.
مهمترین هدف ماشین گیل بهبود یکنواختی و کیفیت فیتیله می باشد. در واقع در این ماشین با ترکیب فیتیله ها، نایکنواختی را به حداقل رساند. پیامد طبیعی چندلاکنی ترمیم و پوشاندن عیوب می باشد. همچنین می تواند از یک سیستم ترمیم نایکنواختی نیز استفاده کرد.
هدف بعدی ماشین، کاهش وزن خطی می باشدکه برای تبدیل چند فیتیله به یک فیتیله از چند غلتک برای کشش استفاده می شود. در واقع کاهش وزن خطی حین عمل کشش صورت می گیرد. علاوه بر غلتک برای کشش چند ردیف شانه برای هدایت بهتر الیاف وجود دارد. ماشین گیل باعث ترازی و نظم بهتر و در نتیجه ترمیم و بهبود یکنواختی می شود.