دولاتاب


نخ پس از دولاکنی به شکل بوبین به ماشین های دولاتابی داده می شود.
طرح و کار ماشین دولاتاب تا حد زیادی به ماشین ریسندگی رینگ شباهت دارد. اختلاف آنها تنها در این است که در ماشین دولاتابی به جای غلتک های کشش از یک جفت غلتک تولید استفاده شده است.