بوبین


بوبین پیچی برای افزایش طول نخ روی بسته (بوبین) است. بطوریکه راندمان چله پیچی افزوده گردیده، بر کیفیت نخ نظارت شود، محل های نازک و ضخیم و گره های نامناسب نخ حذف گردد.                              
عمل بوبین پیچی بایستی با شرایط زیر تطبیق داشته باشد
الف: خواص فیزیکی و مکانیکی نخ نباید صدمه ببیند.
ب: کشش وارده به نخ باید به طور ثابت حفظ شود و در تمام بوبین یکسان باشد.
ج: طول نخ روی بوبین ها باید حدالمقدور حداکثر و یکسان باشد.
د: سر نخ ها بایستی با گره های محکم و مناسب بهم متصل شده باشند.